NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE 2022: DEN 1 JUNI!

Hej igen!

Vi har p g av ett oförutsett problem tyvärr tvingats skjuta fram årsmötet ett par dagar till onsdagen den 1 juni 19.00.
Därför kommer här en ny kallelse (som ni alla under kvällen också ska få i era brevlådor). Vi ber om ursäkt för den sena datumändringen!

NY KALLELSE TILL BRF HÖJDENAS ÅRSSTÄMMA 2022

Dag och tid: onsdagen den 1 juni 2022, kl. 19.00

Plats: Vinden Kungshöjdsgatan 6

DAGORDNING:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorns berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Arvoden åt styrelsen och revisor
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt stadgarnas § 36
 17. Stämmans avslutande

Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse finns tillgängliga på föreningens hemsida: www.hojdena.se/internt/arsstamma

Om du har några frågor eller önskar få dokumenten i pappersform, är du välkommen att mejla oss på adressen styrelsen@hojdena.se.

TACK OCH VARMT VÄLKOMNA ALLA!

/ Styrelsen

P.S.
Vid förhinder att närvara på mötet går det bra att skriva en fullmakt för röstning till en annan föreningsmedlem, t ex en granne. Vi är då tacksamma om vi kan få fullmakten senast 10 minuter innan mötets början. Stort tack!

 

 

Kommentera