Förtydligande kallelse årsstämma

Hej igen,

För tydlighetens skull skickar vi även ut Dagordning här:

 

Kallelse till Brf Höjdenas föreningsstämma 2020
Dag och tid: måndagen den 9 mars 2020, kl 19.00
Plats: Vinden Kungshöjdsgatan 4-6
Ärenden:
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorns berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt
ärenden enligt stadgarnas § 36
18. Stämmans avslutande
Styrelsens årsredovisning samt revisorns berättelse finns tillgänglig på föreningens hemsida.
Om någon önskar få dokumenten i pappersform, hör av er till någon i styrelsen!
Efter stämmans avslutande ges information om utfall av stamrenoveringsprojektet!
Välkomna!

Kommentera